Jump to content

Main Page/vi

From Strategic Planning


Strategy. Hướng đi của Wikimedia.


Từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010, các thành viên tham gia wiki này đã thảo luận, suy nghĩ và phát triển một Kế hoạch Chiến lược 5 năm cho phong trào Wikimedia. Có nhiều loại hình chiến lược khác nhau. Và thành quả đã đến với chúng ta.

Hiểu nhiều hơn »Nó đây.

Bản kế hoạch chiến lược là kết quả của một quá trình hợp tác được tiến hành bởi Wikimedia Foundation và cộng đồng toàn cầu của các tình nguyện viên tham gia nhiều dự án Wikimedia từ năm 2009 đến năm 2010.

Đọc ngay »
Xem video.

Wikimedia Foundation chia sẻ những câu chuyện về quá trình xây dựng kế hoạch. Có hơn 1.000 người tham gia đến từ 50 thứ tiếng, tạo ra 900 bản đề xuất.

Xem ngay »