Process/Deliverables/mk

From Strategic Planning
Jump to navigation Jump to search

На крајот на овој едногодишен процес, ќе имаме два готови резултати:

Покрај ова, се надеваме дека од овој процес ќе излезат и ред полезни нуспроизводи.