Process/Deliverables/mk

    From Strategic Planning

    На крајот на овој едногодишен процес, ќе имаме два готови резултати:

    Покрај ова, се надеваме дека од овој процес ќе излезат и ред полезни нуспроизводи.