Jump to content

Purpose and principles/mk

From Strategic Planning

Нашата цел е да одржуваме процес на стратешко планирање кој ќе учествува заедницата во текот на целата година, и со кој ќе утврдине петтогодишен план на дејствување за заедницата и учесниците на Викимедија.

Нашите начела на раководење со овој процес:

  • Да им овозможиме на заедницата и другите учесници да бидат дел од ова.
  • Да бидеме транспарентни.
  • Да соработуваме, и да поттикнуваме соработка.
  • Да му приоѓаме на ова како образовен процес.
  • Да моделираме. Да работиме на во мали размери и се надеваме дека заедницата ќе работи во големи размери.

Погледајте ги и нашите напатствија за заедницата, кои се надеваме дека ги остваруваат овие начела.