Jump to content

Talk:Call for participation/Appeal letter/he

From Strategic Planning

התחלה קטנה בשעות הקטנות... :) Pavner 00:01, 22 September 2009 (UTC)Reply

החלטתי להצטרף למאמץ ולתרגם את המסמך הזה

למרות שחשבתי הרבה פעמים על להתנדב ולעזור בתרגום הערכים, זאת הפעם הראשונה שממש עשיתי זאת. הצטרפתי לפני כשעה וישבתי לתרגם את המסמך החשוב הזה (לדעתי). כפי שכתבתי, זאת הפעם הראשונה שאני מתרגם מאמר באופן מלא ככזה. הוספתי לאחר מכן את הקישורים. עדיין נדרש להוסיף את התמונות שלהם ואת הקישור להתנדבות שבסוף המסמך.

אני מבקש את הערותיכם על התרגום והעבודה הזו.

מיראל