Jump to content

Task force/Recommendations/mk

From Strategic Planning

Во јануари 2010 Работната група (en) даде препораки врз основа на истражувањето и дискусиите. Сега препораките мора да се оценат и синтетизираат во петгодишен стратешки план (петолетка).

Препораки за на работната група

Празнини

Во теков на опвој процес некои работни групи не можеа да изнесат препораки. Некои од нив може да имаат препораки на нивните страници коишто имаат потреба од придонеси и дискусија. Такви работни групи се: