Jump to content

Task force/Recommendations/vi

From Strategic Planning

Vào tháng 1 năm 2010, Các nhóm hành động (en) đã đưa ra những lời khuyên dựa trên nghiên cứu và thảo luận. Giờ đây những lời khuyên đó cần được đánh giá và tổng hợp vào trong một kế hoạch chiến lược năm năm.

Lời khuyên của nhóm hành động

Khoảng cách

Trong quy trình này, một số nhóm hành động đã không thể đưa ra được lời khuyên. Một số nhóm có đưa ra lời khuyên trên trang riêng của nhóm, có thể dùng để xem xét và thảo luận. Những nhóm hành động bao gồm: