Task force/bg

From Strategic Planning

Task Forces that are currently working

Working <DynamicPageList>category=Task force working </DynamicPageList>

Task Forces that are currently recruiting

Recruiting <DynamicPageList>category=Task force recruiting </DynamicPageList>

Task Forces that are done

Done <DynamicPageList>category=Task force finished </DynamicPageList>

Относно работните групи

Работната група се състои от известен брой хора, които се ангажират вмимателно да обмислят определен стратегически въпрос за определен период от време, с цел да изработят списък от препоръки за Уикимедия.

Работните групи функционират публично в това уики. Всеки може да вземе участие в обсъждането на една работна група. В идеалния случай всяка работна група се състои от около пет ключови члена, един от които играе ролята на посредник в групата. Посредникът има за задача да улеснява диалога, като го поддържа фокусиран по темата, и следи групата да изпълни задълженията си. Тъй като работата изисква да се извършат задълбочени анализи, желателно е членовете на работните групи да отделят достатъчно много от своите време и усилия за това начинание.

Работните групи имат следните дефинирани особености:

  • те са малки по размер, сформират се временно и имат пред себе си конкретно поставени цели,
  • трябва да определят времева рамка с точно указани начална и крайна дата.

При все че работните групи се очаква да функционират по един открит начин в това уики, членовете им може да решат да използват и други средства за координиране на работата си. В тези случаи, работните групи трябва или да осигурят връзки към тези други средства за комуникация и координация, или - ако това е невъзможно - да предоставят резюмета на обсъжданията си.

Езикът, на който работните групи ще водят обсъжданията си, следва да бъде вътрешно съгласуван. Продуктите от работата им (например седмични отчети, препоръки) следва да бъдат преведени на английски и колкото се може повече други езици.

Иницииране на работна група

За да предложите работна група, създайте за тази група съответна страница в това уики. Опишете мандата на групата, ключовите стратегически въпроси, които ще бъдат решавани, и предварителна времева рамка. На следващия етап, съберете членове за работната група. Щом групата се сформира, започнете работа.

Започнете, като добавите в полето по-долу името на предлаганата от вас работна група. Ще се отвори страница с шаблон, който трябва да попълните.