Call for participation/pam

From Strategic Planning

Mumunang Aus

Inumpisan na ne ning Katatagan Wikimedia (Wikimedia Foundation) ing pabanua ning pamagplanu king estratehia. King panaun a iti, atin lang pamikatagun deng kayanib ning comunidad bang magmunikalang idea, mangutang, ampong sumaup king pamagplanu king paintungulan ning Katatagan ampo ning pangimut. Bang mika lugal a centralisadu para kareng discusiun, miumpisan ne ing Strategy Wiki. Munie yang pangkabilugan a paglalawe ining wiki ampong paralan nung makananung makiabe, kayabe no reng mapilan mung kutang a maliari dang pakibatan deng sabla. Tatanggapan ta la deng anggang idea, at maliari lang makiabe deng eganagana .

Sana makapamie kang mapilang pinandit ba yang lon ining strategy wiki. Lilikas da ne kareng mas marakal a amanung maliari iti; maliari kang maglakuan mensahi king kekang amanung sisuan, at ipalikas mi ya iti (dapot, nung atin kang duda, ipabalu me ing amanu, nung e ya English!)

All proposals for the Wikimedia Foundation may be left in any language. Maliari lang lakuan king sanumang amanu deng munikala o suhestion.

Sana makapamie kang oras bang makiabe king makapaniabik a prosesung iti. E maliaring milalu ing ulaga ning kekang saup. Deng kekang ambag ing panibatan da reng planu para king paintungulan. Pisabian ta la deng magi rang direcciun da deng Proyectu keng datang a panaun, nung makananu yang makasaup ing Katatagan ba lang misuportan deng Proyectu, at nung makananu tamung kailangang mirakeng panaun ampong gamit o sikanan para king kekatamung parasan.

--Philippe

(please cross-post widely and forgive those who do.)

Mas Maleparan a Aus (Setiembre 2009)

Míyalis ya angga keng Lunes, Setiembre 21 ing Aus king pamakiabe. Kanita, magpalual tamung maleparan a aus para king pamakiabe. Kayabe ya keti ing metung a kapabaluan kareng anggang proyectung Wikimedia a maki suglung king metung a pakisabi ibat kang Michael Snow ampong Jimmy Wales. Makalista la king pakisabi deng mapilang paralan bang makiabe, kayabe na ing pamiyanib kareng Task forces.

Ini ing laman a ilual para king pamaniad saup: