Emerging strategic priorities/sv

From Strategic Planning
Dessa sidor är viktiga, eftersom de utgör grunden för fortsatt diskution. Redigera gärna innehållet eller översätt till nya språk!

Från inledande efterforskning och analys identifierades ett antal möjligheter och utmaningar för Wikimedia rörelsen. Dessa grupperades i fem "emerging stategic priorities" (EPSs), vilka är förklarade här: Expand reach within large, well-connected populations; Expand reach within midsize and under-connected populations/sv; Improve quality content; Strengthen the community ; and Optimize Wikimedia's operations.

För att attackera dessa viktiga frågor på djupet skapas "task forces" för att göra "djup dykningar" och skapa rekomendationer för hur Wikimedia rörelsen, avdelningar och stiftelser kan utöka räckvidden, kvalliten, deltagande och optimera driften (med andra ord, att få allt gjort!)

Utöka räckvidden

ESP 1. Inom stora, väl uppkopplade samhällen

Denna strategiska prioritet under framväxt har blivit grundligt undersökt i texten Expand reach within large, well-connected populations.

Fastställ hur medverkan kan ökas drastiskt i geografiskt stora regioner med stora språkpopulationer (> 50M talande) där Wikimedias projekt för tillfället är underrepresenterade i jämförelse med möjligheten. (Möjlighet = stor mängd läskunniga, utbildade, internetuppkopplade personer.)

ESP 1 Task Forces
 1. Improving performance in China - Hur Wikimedias projekts fulla potential kan förverkligas bland de 300 miljoner (och fortfarande ökande) Kinesiska internetanvändarna, där frågor om öppenhet och konkurrens behandlas. Wikimedias projekt är underrepresenterat i Kina både i termer om räckvidd och deltagande, till största delen på grund utav att projektet ofta inte gått att komma åt i Kina, och på grund utav att andra internetsidor har utvecklats där som täcker delar av samma arbete som vi. "Task force":ens syfte kommer vara att lista ut hur Wikimedias projekt kan utöka räckvidd och medverkan inom Kina. Denna "task force" kommer helt rikta in sig på den del av Kinas befolkning som har internetåtkomst. Notera att denna "task force" skulle ha nytta av översikt från Kinesiska läsare och artikelförfattare, plus ickeläsare.
 2. Improving performance in India - Hur Wikimedias projekts fulla potential kan förverkligas bland de 100 miljoner (och fortfarande växande) Indiska internetanvändarna med deras mångfald (språk och medverkan). Wikimedias projekt är underrepresenterat i Indien både i termer om räckvidd och medverkan, vilket på många sätt är förvånande eftersom många av de faktorer som i vanliga fall är typiska indikatorer för framgång finns i Indien: en stor mängd läskunniga, internetuppkopplade personer som bor där, Indiska kulturella värderingar så som yttrandefrihet och utbildning, och är teknologiorienterade och positivt inställda till teknologi jämfört med många andra delar av världen. Det finns många faktorer som bidrar till Wikimedias underrepresentation i Indien: dessa inkluderar förmodligen kulturella problem, omedvetenhet om Wikimedias projekt, och språksvårigheter. Denna "task force" kommer helt att fokusera på Indiska internetuppkopplade Indiska personer. Notera att denna "task force" skulle ha nytta av översikt från Indiska läsare och artikelförfattare, plus ickeläsare.


Notera: Nyckelfrågor som är relaterade till denna "task force" och prioritet kan hittas here.

ESP 2. Inom medelstora uppkopplade och mindre uppkopplade samhällen

Denna strategiska prioritet under framväxt har blivit grundligt undersökt i texten Expand reach within midsize and under-connected populations.

Fastställ hur deltagandet drastiskt kan ökas i stora geografiska regioner med medelstora språkpopulationer (5M till 30M talande), där Wikimedias projekt för tillfället är underrepresenterade i jämförelse med möjligheten. (Möjlighet = antal läskunniga, utbildade, internetuppkopplade personer).

Undersöka möjligheten att nå stora geografiska regioner med stora och medelstora språkpopulationer med begränsad eller ingen åtkomst av internet.

ESP 2 Task Forces
 1. Improving performance in Middle East & North Africa (Arabic languages) - Det finns 1 miljard människor med Arabiska som modersmål i världen utspridda över en mängd länder. Wikimedia har börjat växa på Arabiska och frågan är hur dess fulla potential kan uppnås. Denna "task force" uppgift är att identifiera hinder för räckvidd och medverkan i Arabspråkiga projekt, och lista ut hur räckvidd och medverkan kan ökas.
  Notera att denna "task force" skulle ha nytta av översikt från Arabspråkiga läsare och artikelförfattare, plus ickeläsare.
 2. Local Language Task Force: Det finns 79 språk som används dagligen av mer än 10M personer, vilket representerar nästan 5 miljarder människor. [The Wikimedia movement has had mixed success in creating vibrant language sites]. Vilka tillvägagångssätt och modeller möjliggör breddning och fördjupning av Wikimedia på dessa språk? Denna "task force" kommer fokusera på att öka användandet och medverkandet bland vitt använda språk vilka är underrepresenterade jämfört med andra vitt använda språk. (För denna "task force" kommer vi att fokusera på de språk med störst potential -- t.ex., språk med det högsta antalet läskunniga, internetuppkopplade personer som talar det dagligen.) Syftet med denna "task force" är att identifiera hinder-att-använda och hinder-att-delta som är gemensamma för många eller alla av högpotentialspråken, vilket inte inkluderar Kinesiska, Indiska språk och Arabiska, vilka behandlas av andra "task force" grupper -- och att lista ut hur räckvidd och deltagande i dessa språk kan utökas. Notera att denna "task force" kan ha nytta av en noga designad flerspråk översikts grupp.
 3. Connecting Wikimedia to those without or with limited Internet access - Kunskapen som är åtkomlig i Wikimedias projekt är till största delen åtkomlig för de med internetåtkomst. Det finns 5 miljarder - nästan alla missgynnade - människor som inte är uppkopplade mot internet. Wikimediamedlemmar har skapat en mängd olika initiativ för att gör Wikimedia tillgängligt offline och/eller i nya former. Hur kan Wikimediamedlemmar skapa plattformar/initiativ/samverkan för åtkomst på en skala som kan få miljarder fler människor in i Wikimediarörelsen? Vi antar att till slut kommer alla att vara uppkopplade. Denna "task force" kommer ha som uppgift att utveckla [short and medium term strategy] för att göra Wikimedias projekts material tillgängligt för personer som för tillfället inte är uppkopplade. Notera att denna "task force" kan ha nytta översikt från NGO-liknande organisationer och individer som jobbar med mindre uppkopplade befolkningar, och/eller från djupgående intervjuer med sådana.

Key questions relaterade till denna strategiska prioritet kan hittas here.

Utöka kvalliten på innehållet och genomslagskraften

ESP 3. Utökning av tillgången till högkvalitativ information

Granska och utvärdera möjligheten för Wikimedia att drastiskt öka kvallitets och utbildnings genomslagskraften av det tillgängliga materialet, och målgruppen den riktar sig till. [This includes implications for quality control mechanisms in these areas].

Task Forces
 1. Förbättra kvalliten och kvallitetsgarantiprocessen: Hur ska Wikimedia både fortsätta att försäkra och förbättra kunskapskvalliten och [increase transparency of quality]? Denna arbetsgrupps omfång kommer att äcka både "sociala" och tekniska sätt att förbättra kvalliten: till exempel, hur kan Wikimedia på bästa sätt interagera med skolor och ämnesexperter för att förbättra kvalliten, liksom [labelling/supporting tools] så som [Flagged Revs and assessment/rating tool]. Denna diskussion kan inkludera bidrag i annan form än text (så som bilder och videos).
 2. Förbättra genomslagskraften på utbildning och tillgången: Hur kan projekten bli mer användbara för [educators] och i utbildningssyften? Vilka delar av Wikimedia gemenskapen, offentlighet, gränssnitsdesign, och innehåll påverkar hur tillgänglig användbart innehåll är? Denna diskussion kan innehålla tillvägagångssätt för att göra en samling kunskap och material värdefull för en mångfald av olika målgrupper; värdet av såväl enkla som mer komplexa språkvarianter, eller sammanfattningar och detaljer på specialistnivå; och tillgänglighet i allmänhet.
 3. Quality Reference Content Task Force: Målet med denna "task force" är att fastställa alternativ för att [completing Wikimedia's core encyclopedic reference content].

Notera: Key questions relaterade till denna strategiska prioritet kan hittas here.

Förbättra variationen av innehåll och omfattning

Granska och utvärdera potentialen för Wikimedia att drastiskt utöka mångfalden och omfånget hos informationens- och kunskapstjänsterna som erbjuds. Detta inkluderar utvärdering av nuvarande projekt eller nya projekt som behöver utvecklas, processer för att engagera och stödja nuvarande projekt med hjälp av möjliga medhjälpare, och processer för att utöka tillgängligheten till och användandet av stora media- och informationskällor.

 1. Expanding Content Task Force: Lägga till nya kunskapsområden. Målet med denna "task force" är att fastställa möjligheter för utöka kvalitetsinnehållet bortom Wikimedias grundreferensmaterial. Var finns nya möjligheter för kunskapstillväxt (t.ex. utbildning, nyheter, kartläggning, specifika ämnen [genetik, språkinlärning], annat) som bygger på Wikimedias tillvägagångssätt, verktyg och gemenskap? Hur ska nya projektförslags långsiktiga värde värderas, och hur ska förslag med goda förutsättningar förbättras så att de bäst attraherar en hållbar gemenskap?

Stärka rörelsen

ESP 4. Stärka rörelsen

[Determine how to strengthen the health and build the diversity of the contributors to Wikimedia's projects through increased conversion of readers], utökad mångfald, förbättra gemenskapens hälsa och mångfald, och öka betoningen på att bygga ut specifika underrepresenterade [community groups].

ESP 4 Task Forces
 1. Increase contributions from readers and under-represented groups: Det är normalt för deltagardrivna online projekt att ha många fler läsare än medverkande, och det finns många rättfärdigande anledningar till varför medverkan (i proportion till läsare) i Wikimedias projekt kan var lägre än i projekt med ett mer sociala eller öppenändade syften, och/eller projekt som har människor i mer förmögna delar av världen som målgrupp. I vilket fall strävar Wikimedia efter att göra "summan av den totala mänskliga kunskapen" tillgänglig, och desto större deltagargrupp, desto närmare att uppfylla det målet kommer vi att vara. Wikimedia strävar efter att samla och dela summan of den totala mänskliga kunskapen. Detta kräver en öppen gemenskap som innefattar representanter från all olika segment. Det är många grupper som är underrepresenterade inom Wikimediagemenskapen idag som skulle kunna lägga till betydande värde till projekten. Syftet med denna "task force" är att identifiera, och utveckla [a strategy for fixing, the barriers are keeping readers from participating]. Syftet med denna "task force" är också att identifiera de högpotentialgrupper som kan vara svårare att engagera (t.ex. kvinnor, akademiker, andra) och identifiera strategier som kan användas för att få med dem.
 2. Enhance community health and culture task force: Målet med denna "task force" är att utveckla en strategi [for retention and good community health]. Denna "task force" kommer också identifiera potentiella lösningar för att förenkla och strömlinjeforma riktlinjer och undersöka sätt dessa kan implementeras på. Denna "task force" kommer att [look into wiki-lawyering, policy proliferation, and the picking up or cross-pollination of policies from more mature projects to newer projects and the potential that cross-pollination has of stifling growth and innovation for these newer projects].

Optimera och stärka Wikimedias verksamhet

ESP 5. Optimera Wikimedias verksamhet

Fastställa hur de olika Wikimediaspelarna bäst kan arbeta tillsammans, och tillsammans med externa parter, [to advance the mission in terms of]: organisatorisk struktur, styrning, roller mellan personal och volontärer.

Fastställa källor för financial sustainability.

Fastställa tillvägagångssätt för fortsatt teknologisk förbättring och utveckling.

ESP 5 Task Forces
 1. Movement roles – Hur kan de olika Wikimediaspelarna bäst arbeta tillsammans för att [advance the mission]. Nyckelfrågor innefattar: I en volontärdriven organisation, vilka typer av arbetsuppgifter är volontärer bäst anpassade för, och vad är den mest effektiva rollen för den betalda personalen? Vad är den mest effektiva rollen [of the chapters in advancing the mission]? Vilka praxis ([in delegation, defining roles, measuring results &c]) kan göra storskalig samverkan mer effektiv. Vilka organisatoriska strukturer behövs för att [advance the mission], men saknas för tillfället, och hur kan de fostras och utvecklas? Hur kan existerande strukturer stödjas och hur ska pengar förflyttas mellan de olika organisationsstrukturerna och individuella Wikimediamedlemmar, för att maximalt främja vårt delade arbete?
 2. Financial sustainability - Vilka är möjligheterna för Wikimedia. som stiftelse och rörelse, att generera inkomst och andra resurser för att stödja dess arbete på ett hållbart sätt?'
 3. Alliances and partnerships – Hur kan Wikimediarörelsen på bästa sätt [partner up] med andra institutioner och organisationer för att [advance the mission] (t.ex. kompanjonskap med affärsliv, stiftelser och utbildnings/informativa institutioner, att utöka distributionen, uppmuntra medverkan, eller förbättra kvalliten)? Vilka slags kompanjonskap kommer [advance the mission] mest, och vem skall leda deras utveckling? Vad är de nödvändiga förutsättningarna och hur kan vi garantera att de finns? Notera att denna "task force" kan ha nytta av översikt från nuvarande/potentiella kompanjoner, och/eller några djuptgående intervjuer.
 4. Technology infrastructure, interface, and innovation – Vilken är den infrastruktur och utvecklingsgemenskap som behövs för att utveckla Wikimedias plattform för en stor skala, användbarhet och format? Hur kan Wikimediarörelsen försäkra kontinuerlig förnyelse och användbarhet så att dess arbete är så användbart för sin målgrupp som möjligt?
 5. Advocacy agenda – Fullföljande av Wikimedias mission är beroende av ohindrad global åtkomst av onlineinformation. Hur kan Wikimedia som en social och politisk rörelse bäst forma och påverka offentliga uppfattningar och offentliga riktlinjer, internationellt, för att stödja utvecklande av ett klimat som främjar dess arbete?

Notera: Key questions relaterade till denna prioritet under framväxt kan hittas here.

Proposed Task Forces

Beginning - Task force/BLP - This task force has been formed to evaluate and come to recommendations regarding Biographies of Living People.

Proposed - Task force/Africa

Proposed - Supporting current projects - How should Wikimedia best support current projects such as Wiktionary, Wikibooks, and Wikisource, with tools, interfaces, outreach and partnerships? How can the collected Projects help one another grow and develop into a healthy ecosystem? What can be learned from the successes and failures of smaller Projects? When should be projects be closed, and are there good alternatives to closing them?

Proposed - Adding new types of media - What are opportunities for expanding the types of media and data we cover? This can include code, maps, mathematical models and graphs, chemical and biological models, charts, layered graphics, multi-track music and video, and structured data. How would changing the media we support change what is possible with our current Projects? What new projects would it enable? Does this change the interpretation of the media in Wikimedia?

Proposed - Adding new types of collaborative tools - What sorts of knowledge collaborations require interfaces and tools that aren't currently possible with MediaWiki? What possibilities are there to expand the range of tools developed or considered part of the Wiki in Wikimedia?

Add other task forces here