Jump to content

Emerging strategic priorities/mr

From Strategic Planning

Based on the developing fact bases Fact base/mr, proposals received Call for Proposals/mr, आणि discussions Village Pump Key Questions/mr, several strategic priorities for Wikimedia are emerging. Additional discussion आणि analysis are needed to refine आणि validate these priorities आणि to determine the most effective टास्क फोर्सेस to support a complete deep dive of these strategic issues.

टास्क फोर्स हा एक छोटा कंपू आहे जो ऑक्टोबर २००९ मध्ये कार्यान्वित होइल.त्याचा उद्देश हा एक व्युहात्मक विषय शोधुन त्यावर शिफारसींची मालिकाच डिसेंबर २००९ पर्यंत देणे असा असेल.


प्रत्येक 'टास्क फोर्स' मध्ये ५ सदस्य असतील व ते 'विषय-तज्ञ' वा 'कौशल्य-तज्ञ' समुपदेशक यांच्या आधारे राहतील.खोल बुडी मारण्यागत असलेले हे विश्लेषणाचे कामात, टास्क फोर्स चे सदस्य हे ऑक्टो.२००९ ते १८ डिसेंबर २००९ या कालावधीत, किमान आठवड्यात किमान १० तास करतील असे अपेक्षित आहे. Wikimedia Foundation विकिमिडिया फाउंडेशनने एक टास्क फोर्स निवड समिती बनविली आहे जी ठरवेल कि,प्रत्येक टास्क फोर्स मध्ये कोण-कोण राहील व तो काय काम करील.

पोहोच

ESP १. चीन,भारत, आणि मध्य पूर्वेतील मोठ्या वेल-कनेक्टेड लोकसंख्येतील मोठी दूरी भरून काढणे

सांकेतीकरीत्या,अशा भुतल क्षेत्रात,जेथे प्रचंड वाव आहे,वापर व सहभाग वाढवणे व जेथे,या वावसादृष्य, विकिमिडिया प्रकल्प सध्या आवश्यकतेपेक्षा कमी कर्तुत्व करीत आहेत, तेथे.(वाव= पुष्कळ संख्येत असणारे शिकलेले,सुशिक्षीत, व आंतरजाल जोडण्या असलेले लोकं) पातळीपेक्षा कमी कर्तुत्व असलेल्या प्रकल्पात मुख्य मुळ कारण शोधणे(उदा. विकिमिडिया बद्दल जागृती कमी असणे,सांस्कृतिक आव्हाने,विस्तृतरीत्या वापरल्या जाणार्‍या भाषेबद्दल मिडियाविकिचे अपूरे पाठबळ,दुसरे इतर) जेथे शक्य असेल तेथे,तो प्रश्न सोडविण्यासाठी व्युहरचना तयार करणे व तदानुषंगाने,जास्त वापर व सहभागासमीप पोचणे.


"Need data analysis to identify potential root cause issues need to be identified, e.g. there are 200K articles in Chinese, but poor readership vs smaller number of articles in other big languages"Serita 14:56, 4 September 2009 (UTC)

ESP १ टास्क फोर्सेस

 1. China/Chinese
 2. India/multiple languages
 3. Middle East & North Africa/Arabic

ESP 2. आडकाठी असलेलेल्या काही जागा असतील तर त्या काढून पोहोच आणि वैश्विक सहभाग वाढवणे

Priority is to understand common barriers to performance across multiple languages आणि regions. In addition, we need to consider options for serving areas where Internet access is a major barrier to usage आणि योगदान.

ESP 2 टास्क फोर्सेस

 1. Common barriers to performance across multiple languages आणि प्रदेश
 2. Connecting Wikimedia to those without or with limited Internet access

दर्जा

ESP 3. उच्चदर्जाच्या माहितीची उपलब्धता वाढवने

Review आणि evaluate the potential for Wikimedia to significantly increase the quality आणि scope of content available, including the evaluation of current projects that exist or new projects that need to be built as well as the implications for quality control mechanisms in these areas.

ESP 3 टास्क फोर्सेस

 1. Quality assurance, assessment, आणि सुधारणा
 2. Content opportunities [potential sub-groups: news, dictionaries, structured data, multimedia content, geospatial information, textbooks आणि इतर सखोल शैक्षणीक स्रोत (म्हणजे,अभ्यासक्रम),वगैरे.]

सहभाग

ESP 4.समुदायाचे मजबुतीकरण आणि सार्वत्रिकीकरण

Strengthen the health आणि build the diversity of the contributors to Wikimedia's projects by १) increasing the rate of conversion from reader to contributor by identifying pathways to contribute; 2) making the contributor base more reflective of the user base आणि world population; 3) identifying opportunities to improve the vitality आणि strength of our current community while making it more open to newcomers; आणि 4) identifying specific community groups needing strengthening to ensure healthy growth of Wikimedia (e.g. developer network)

ESP 4 टास्क फोर्सेस

 1. Converting readers to contributors (e.g. pathways आणि योगदानाकरिता रोल)
 2. Increasing diversity (उदा., लिंग, वय, वर्ण)
 3. Strengthening the culture आणि सामुदायिक आरोग्य, including social infrastructure
 4. Strengthening specific community groups (e.g. विकसक,प्रकल्पे )

ESP 5. विकिमिडियाचे ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑप्टीमाईझ करने

Determine how the various Wikimedia players can best work together, आणि with external parties, to advance the mission. Key questions include: In a volunteer-driven organization, what types of work are volunteers best-suited to, आणि what types of work are paid staff best-suited to. What is the most effective role of paid staff vis-a-vis volunteers. What is the most effective role of the chapters in advancing the mission. What organizational structures are required to advance the mission, but are currently missing, आणि how can they be fostered आणि developed. How can the movement best be financially sustained, आणि how should money be moved among organizational structures आणि individual Wikimedians to maximally advance our shared work. How can the Wikimedia movement best partner up with other organizations to advance the mission. How can we ensure continual innovation आणि usability. आणि how can we best shape आणि influence public perception आणि public policy, internationally, to support development of an environment conducive to our work.

ESP 5 टास्क फोर्सेस

 1. Internal roles – How can the various Wikimedia players best work together to advance the mission. Key questions include: In a volunteer-driven organization, what types of work are volunteers best-suited to, आणि what आणिtypes of work are paid staff best-suited to (what is the most effective role of paid staff). What is the most effective role of the chapters in advancing the mission. What organizational structures are required to advance the mission, but are currently missing, आणि how can they be fostered आणि developed. What is the role of loose or informal organizational structures, आणि how can they be supported. How can the movement best be financially sustained, आणि how should money be moved among organizational structures आणि individual Wikimedians, to maximally advance our shared work.
 2. Alliances आणि भागिदारीता – How can the Wikimedia movement best partner up with other institutions आणि organizations to advance the mission (e.g., partnerships with businesses, foundations, educational/informational institutions आणि galleries, libraries, archives आणि museums, to increase distribution, encourage participation, or increase quality). What kinds of partnerships will advance the mission most, आणि who should lead their development. What are the necessary preconditions आणि how can we ensure they're in place.
 3. Innovation आणि उपयोगिता – How can the Wikimedia movement ensure continual innovation आणि usability so its work is maximally useful for intended recipients.
 4. Advocacy agenda भलावण अजेंडा – Fulfillment of the Wikimedia mission is dependent on unimpeded global access to information online. How can the Wikimedia movement best shape आणि influence public perception आणि public policy, internationally, in order to support development of an environment conducive to its work.

Procedure

टास्क फोर्स Mandate

The टास्क फोर्सेस will have the mandate to:

 • Convene on their assigned topic
 • Consult the guiding paper, fact bases आणि summary interview notes already developed in Phase १ of this strategy project
 • Consult with advisors
 • Conduct additional primary (interviews, focus groups) आणि secondary research (reports, statistics) as needed
 • Develop preliminary findings
 • Formulate tentative conclusions
 • Propose recommendations
 • Report on the assigned topic

NOTE: Mandates will be finalized by the Selection Committee


In support of these mandates, each टास्क फोर्स will be given the following:

 • Set of strategic questions which should guide their work
 • Contact list of topic advisors who would be willing to provide input
 • Guiding paper which identifies आणि provides supporting evidence for strategic priorities
 • In depth fact bases on Reach, Content, आणि Participation, including detailed data analyses
 • Tools आणि templates to support conducting interviews, doing analyses, आणि creating the final deliverable

टास्क फोर्स निवड प्रक्रीया

टास्क फोर्स participants will be chosen from an open application process. People may apply to serve on a टास्क फोर्स from September १६ through September 25, 2009, or until 2,000 applications are submitted, whichever comes first. Additionally, the Selection Committee may invite others to participate in the process.

The Task Force Selection Committee along with volunteers will go through a deliberation process on a private Wiki to determine the appropriate टास्क फोर्सेस. This will be a two step process. The first step will be an initial screen to create a टास्क फोर्स pool. The second step will be assignment to a specific टास्क फोर्स either as a टास्क फोर्स member or advisor.

In step १, all applications will be reviewed आणि scored १ to X based on a set of criteria. A minimum of 2 reviews for each application will be done आणि the scores averaged. The goal for step १ is to identify a potential pool of ~200 applicants for step २.

In step 2, the Selection Committee आणि volunteers will draft a top list of applicants per टास्क फोर्स based on fit criteria. After each टास्क फोर्स has been drafted, there will be a balancing done across टास्क फोर्सेस to ensure, as best as possible, equal distribution of expertise आणि skill. Once this private deliberation has been done, टास्क फोर्स assignments will be posted आणि assigned members आणि सल्लागारांशी संपर्क केला जाईल.

It is anticipated this announcement will take place on October 5, 2009.

टास्क फोर्स कामे

Each टास्क फोर्स will be expected to do their work on this Wiki. They may also decide to use other tools to coordinate their work. They will be able to work in any mutually agreed upon language. However, final work products will be expected in English (to be translated into other languages).

The Selection Committee will ask one participant on each टास्क फोर्स to serve as the group's facilitator, who will be responsible for facilitating conversation, keeping the group on track, आणि making sure the group fulfills its responsibilities.

टास्क फोर्सेस will produce:

 • Weekly status reports here on the wiki
 • Recommendations of strategic priorities for their specific topic area, with supporting facts आणि आवश्यकता. A first draft of these recommendations will be due on नोव्हेंबर २०, २००९. The final draft will be due on डिसेंबर १८, २००९.


मुक्त सामुदायिक प्रक्रीया

The टास्क फोर्सेस described above will do their work openly on this wiki, subject to the same processes inherent in any open wiki. Anyone आणि everyone is encouraged to engage constructively in the work of the different टास्क फोर्सेस.

Additionally अजून, while the टास्क फोर्सेस described above will be appointed by a selection team, we see no reason why motivated individuals should not be able to use the same tools आणि templates to form their own टास्क फोर्सेस. We'd encourage these groups to share their work openly on this wiki as well.