Hosts/mk

    From Strategic Planning

    Го создадовме и го чуваме ова место за да го одржиме процесот на стратешко планирање за 2009–2010 г. Ако сакате да помогнете, создадете и чувате место за овој процес, тогаш додајте го вашето име на листата.

    This page is currently inactive and is retained for historical reference.